Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE PROSI,

BY OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS SARS-CoV-2 I POTRZEBUJĄ INFORMACJI LUB POMOCY KONTAKTOWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

Osoby, które otrzymały kwarantannę z tytułu przekroczenia granicy, wszystkie problemy dotyczące kart lokalizacyjnych i systemu EWP zgłaszają do Urzędu Wojewódzkiego na adres kwarantanna@poznan.uw.gov.pl

 

Numery telefonów od godz. 7.30-15.00:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

697-469-990

Z dniem 23.03.2020 r. Laboratorium Badania Środowiska Pracy przyjmuje próbki kału do badań 

na nosicielstwo w ramach badań wstępnych (od osób starających się o podjęcie pracy).

Do odwołania nie przyjmujemy próbek kału do badań na nosicielstwo w ramach badań okresowych.

koronawirus
 logoniepodlegla
 oferty pracy

Tel: (62) 725 32 34 (35) wew. 39
Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania z zakresu urzędowej kontroli żywności działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r .o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Realizacja w/wymienionych zadań polega na pełnieniu bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, jakością materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz bezpieczeństwem kosmetyków poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne.

Zadania realizowane są poprzez:

- sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami produkcyjnymi oraz wprowadzającymi żywność do obrotu z wyłączeniem zakładów, w których odbywa się produkcja i przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego, gdzie zgodnie z obowiązującym prawem urzędową kontrolę żywności pełni Inspekcja Weterynaryjna- w powiecie krotoszyńskim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie,

- sprawowanie nadzoru nad jakością produkowanych lub wprowadzanych do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków poprzez pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,

- prowadzenie nadzoru nad jakością żywienia różnych grup żywności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, tj. zakładach opieki zdrowotnej, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, żłobkach, stołówkach pracowniczych, obozach
kolonijnych itp.,

- kontrole środków transportu środków spożywczych,

- udzielanie porad grzybowych i dokonywanie oceny grzybów świeżych,

- sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),dobrej praktyki
produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów
kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością,

- opracowywanie na podstawie materiałów z kontroli stosownych ocen, analiz i
innych informacji dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności i żywienia, materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,

- podejmowanie działań w ramach systemu RASFF to jest Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt, mającego na celu natychmiastowe wycofanie z obrotu lub produkcji
żywności niespełniającej wymagań bezpieczeństwa, czyli stwarzającej zagrożenie
dla zdrowia ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, fizyczne,
chemiczne,

- podejmowanie działań w ramach Wspólnotowego Systemu Wczesnego
Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do
kosmetyków,

- prowadzenie postępowania administracyjnego na skutek stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości lub uchybień stanu sanitarno-higienicznego,

- przyjmowanie i załatwianie interwencji i wniosków klientów,

- prowadzenie granicznej kontroli sanitarnej importowanych środków spożywczych,
substancji dodatkowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością,

- udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadku zatruć
pokarmowych w tym zatruć grzybami,

- prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzają do obrotu produkty
pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz uaktualnianie na bieżąco danych zawartych w rejestrze, a także zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- współpracę z innymi służbami w ramach wykonywanych zadań,

- prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

 

Wnioski do pobrania:

1. Informacje do wniosków - pobierz

2. Wzor wniosku o dokonanie zmian w rejestrze - pobierz

3. Wzor wniosku o rejestracje zakładu - pobierz

4. Wzor wniosku o wykreslenie zakladu z rejestru - pobierz

5. Wzor wniosku o zatwierdzenie i rejestracje - pobierz

 

Uprzejmie informuje się, że od wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia zakładu podlegającego urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów pobierane są opłaty skarbowe.

W związku z powyższym, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.) część I pkt. 53 oraz część II pkt. 21, z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenia zakładu należy złożyć również dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, a od wniosku o wydanie wskazanego wyżej zaświadczenia dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, którym w tym przypadku będzie Burmistrz Krotoszyna (art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej) nr rachunku Santander Bank Polska S.A. Krotoszyn - 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291. Przelew tytułem "opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej" lub " opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów"

 

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

Grzyby

Grzyby

Mapa strony

Mapa zagrożeń