Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)
 logoniepodlegla

tel. (62) 7253234 wew. 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Oddziału Nadzoru ds.  Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1. uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2. dokonywanie uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji mogących oddziaływać lub oddziałujących na środowisko;

3. wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu dla budowli rolniczych;

4. kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi;

5. zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;

6. uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz zmiany ich sposobu użytkowania pod względem  wymagań sanitarnych i zdrowotnych;

7. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

INFORMACJE:

Uzgadnianie dokumentacji projektowej:

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych  i zdrowotnych dotyczących powstałych luz zmieniających sposób użytkowania obiektów budowlanych.

Uzgodnienie  obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej oraz instalacji sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie uzgadnia projekt budowlany po zapoznaniu się z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane i jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wymagania higieniczne i zdrowotne zawarte w tej decyzji są uwzględnione w projekcie budowlanym, będącym przedmiotem uzgodnienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, iż projekt powinien zawierać wniosek wraz z częścią opisową oraz rzutem( część graficzna).

Wniosek skierowany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie    w sprawie zaopiniowania projektu powinien zawierać datę oraz dane Inwestora (adres korespondencyjny, tel. kontaktowy), podpis ( do pobrania w zakładce wnioski- Wniosek nr 5)

Wniosek składa inwestor, a gdy w imieniu inwestora działa pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony jego odpis wraz z potwierdzeniem zapłaty opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) za przeprowadzone czynności analizy i kontroli dokumentacji niezbędne do wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ww. opinii będące czynnościami związanymi ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości w wysokości kosztów ich wykonania, które ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych  i    zdrowotnych.

Część opisowa powinna zawierać: opis technologiczny pomieszczeń

- nazwa i adres zakładu, lokalu — miejscowość, ulica, numer obiektu, kondygnacja (piętro, piwnica),

- charakter budynku: mieszkalny, handlowy, zabytek, produkcyjny, oświaty, opieki zdrowotnej

- nazwisko prowadzącego działalność,

- adres do korespondencji,

- telefon kontaktowy,

- poziom posadzek w poszczególnych pomieszczeniach w stosunku do przyległego terenu,

- opis prowadzonej działalności (produkcja, obrót, usługi),

- zatrudnienie — liczba osób zatrudnionych, czas wykonywanej pracy,

- wykaz pomieszczeń z opisem ich przeznaczenia i stanu technicznego —wysokość, powierzchnia, oświetlenie (naturalne i sztuczne), sposób wykończenia podłóg, ścian, sufitów, rodzaj wentylacji (mechaniczna, grawitacyjna),

- wykaz urządzeń, mebli — w każdym z pomieszczeń,

- opis instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Część graficzna powinna zawierać:

Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie z wymogami rysunku technicznego budowlanego lub technologicznego

rzut poziomy kondygnacji z wrysowanymi pomieszczeniami, nazwa pomieszczenia (przeznaczenie),

wrysowane i opisane stanowiska pracy, meble oraz urządzenia,

wrysowane punkty wodne i kanalizacyjne — umywalki, zmywaki, zlewy, kratki ściekowe,

wrysowana wentylacja z zaznaczeniem - grawitacyjna, mechaniczna,

nazwa zakładu, adres, właściciel (inwestor).

Dokumentacja powinna być opracowana w sposób czytelny i trwały.

Opiniowaniem dokumentacji projektowej zajmuje się stanowisko pracy do spraw zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w porozumieniu z innymi komórkami PSSE w Krotoszynie.

Zwracając się o odbiór obiektu należy złożyć :

1. Wniosek

2. Projekt zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę do spraw Sanitarnohigienicznych

3. Pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz inny dokument wydany przez organ budowlany.

W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika:

1. pełnomocnictwo - zgodnie z artykułem 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

2. opłata skarbowa za pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 roku poz. 783)


W trakcie kontroli należy posiadać następujące dokumenty:

1. wynik badania wody

2. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;

3. pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej lub opinię kominiarską;

4. protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;

5. atesty, aprobaty techniczne na użyte w trakcie prac materiały

Lista rzeczoznawców w woj. Wielkopolskim - pobierz

Wnioski do pobrania:

1. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń -pobierz

2. Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie oświetlenia - pobierz

3. Wzór wniosku o  wydanie zgody na odstpstwo ( poniżej terenu) - pobierz

4. Wzór wniosku o dokonanie odbioru - pobierz

5. Wzór wniosku o zaopniowanie dokumentacji projektowej - pobierz

6 Wzór wniosku o zaopniowanie dokumentacji technologicznej - pobierz

Mapa strony

Mapa zagrożeń