Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE PROSI,

BY OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS SARS-CoV-2 I POTRZEBUJĄ INFORMACJI LUB POMOCY KONTAKTOWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

Osoby, które otrzymały kwarantannę z tytułu przekroczenia granicy, wszystkie problemy dotyczące kart lokalizacyjnych i systemu EWP zgłaszają do Urzędu Wojewódzkiego na adres kwarantanna@poznan.uw.gov.pl

 

Numery telefonów od godz. 7.30-15.00:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

697-469-990

Z dniem 23.03.2020 r. Laboratorium Badania Środowiska Pracy przyjmuje próbki kału do badań 

na nosicielstwo w ramach badań wstępnych (od osób starających się o podjęcie pracy).

Do odwołania nie przyjmujemy próbek kału do badań na nosicielstwo w ramach badań okresowych oraz testów sporal.

koronawirus
 logoniepodlegla
 oferty pracy

tel. (62) 7253234 wew. 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Oddziału Nadzoru ds.  Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1. uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2. dokonywanie uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji mogących oddziaływać lub oddziałujących na środowisko;
3. wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu dla budowli rolniczych;
4. kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi;
5. zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;
6. uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz zmiany ich sposobu użytkowania pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych;
7. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

INFORMACJE:

Uzgadnianie dokumentacji projektowej:

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2019 r., poz. 59) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących powstałych luz zmieniających sposób użytkowania obiektów budowlanych.


Uzgodnienie obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej oraz instalacji sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie uzgadnia projekt budowlany po zapoznaniu się z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane i jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wymagania higieniczne i zdrowotne zawarte w tej decyzji są uwzględnione w projekcie budowlanym, będącym przedmiotem uzgodnienia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, iż projekt powinien zawierać wniosek wraz z częścią opisową oraz rzutem( część graficzna).


Wniosek skierowany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w sprawie zaopiniowania projektu powinien zawierać datę oraz dane Inwestora (adres korespondencyjny, tel. kontaktowy), podpis ( do pobrania w zakładce wnioski- Wniosek nr 5)
Wniosek składa inwestor, a gdy w imieniu inwestora działa pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony jego odpis wraz z potwierdzeniem zapłaty opłaty skarbowej.


Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) za przeprowadzone czynności analizy i kontrolidokumentacji niezbędne do wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ww. opinii będące czynnościami związanymi ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości w wysokości kosztów ich wykonania, które ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Część opisowa powinna zawierać: opis technologiczny pomieszczeń

- nazwa i adres zakładu, lokalu — miejscowość, ulica, numer obiektu, kondygnacja (piętro, piwnica),
- charakter budynku: mieszkalny, handlowy, zabytek, produkcyjny, oświaty, opieki zdrowotnej
- nazwisko prowadzącego działalność,
- adres do korespondencji,
- telefon kontaktowy,
- poziom posadzek w poszczególnych pomieszczeniach w stosunku do przyległego terenu,
- opis prowadzonej działalności (produkcja, obrót, usługi),
- zatrudnienie — liczba osób zatrudnionych, czas wykonywanej pracy,
- wykaz pomieszczeń z opisem ich przeznaczenia i stanu technicznego —wysokość, powierzchnia, oświetlenie (naturalne i sztuczne), sposób wykończenia podłóg, ścian, sufitów, rodzaj wentylacji (mechaniczna, grawitacyjna),
- wykaz urządzeń, mebli — w każdym z pomieszczeń,
- opis instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Część graficzna powinna zawierać:
- Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie z wymogami rysunku technicznego budowlanego lub technologicznego
rzut poziomy kondygnacji z wrysowanymi pomieszczeniami, nazwa pomieszczenia (przeznaczenie),
- wrysowane i opisane stanowiska pracy, meble oraz urządzenia,
- wrysowane punkty wodne i kanalizacyjne — umywalki, zmywaki, zlewy, kratki ściekowe,
- wrysowana wentylacja z zaznaczeniem - grawitacyjna, mechaniczna,
- nazwa zakładu, adres, właściciel (inwestor).

Dokumentacja powinna być opracowana w sposób czytelny i trwały.

Opiniowaniem dokumentacji projektowej zajmuje się stanowisko pracy do spraw zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w porozumieniu z innymi komórkami PSSE w Krotoszynie.

Zwracając się o odbiór obiektu należy złożyć :
1. Wniosek
2. Projekt zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę do spraw Sanitarnohigienicznych
3. Pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz inny dokument wydany przez organ budowlany.

W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika:
1. pełnomocnictwo - zgodnie z artykułem 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz.2096 z późn. zm.),
2. opłata skarbowa za pełnomocnictwo zgodnie z ustawą

 

W trakcie kontroli należy posiadać następujące dokumenty:
1. wynik badania wody
2. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;
3. pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej lub opinię kominiarską;
4. protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;
5. atesty, aprobaty techniczne na użyte w trakcie prac materiały

Lista rzeczoznawców w woj. Wielkopolskim - pobierz

Wnioski do pobrania:

1. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń -pobierz

2. Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie oświetlenia - pobierz

3. Wzór wniosku o  wydanie zgody na odstpstwo ( poniżej terenu) - pobierz

4. Wzór wniosku o dokonanie odbioru - pobierz

5. Wzór wniosku w celu wydania opinii dokumentacji projektowej- pobierz

6 Wzór wniosku w celu wydania opinii dokumentacji technologicznej- pobierz

Zwracając się o odbiór obiektu należy złożyć :

1. Wniosek

2. Projekt zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę do spraw Sanitarnohigienicznych

3. Pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz inny dokument wydany przez organ budowlany.

Mapa strony

Mapa zagrożeń