Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, infolinia: (62) 725 32 34 (35)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE PROSI,

BY OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS SARS-CoV-2 I POTRZEBUJĄ INFORMACJI LUB POMOCY KONTAKTOWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

Osoby, które otrzymały kwarantannę z tytułu przekroczenia granicy, wszystkie problemy dotyczące kart lokalizacyjnych i systemu EWP zgłaszają do Urzędu Wojewódzkiego na adres kwarantanna@poznan.uw.gov.pl

 

Numery telefonów od godz. 7.30-15.00:

605942223, 697272220, 62-7253234/35 wew. 41,45 lub 62-7252635

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

603-119-875

697-469-990

Z dniem 23.03.2020 r. Laboratorium Badania Środowiska Pracy przyjmuje próbki kału do badań 

na nosicielstwo w ramach badań wstępnych (od osób starających się o podjęcie pracy).

Do odwołania nie przyjmujemy próbek kału do badań na nosicielstwo w ramach badań okresowych.

koronawirus
 logoniepodlegla
 oferty pracy

CHOROBA ZAWODOWA

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.
Podstawy prawne.
1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367);
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2013 r. poz. 1379);
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami);
4. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).

Formularze do pobrania

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - pobierz
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - pobierz

AZBEST - pobierz


CZYNNIKI BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU PRACY

Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe , które mogą być przyczyną zakażenia, alergii bądź zatrucia

Czynniki biologiczne zostały podzielone na cztery grupy ze względu na grupę zagrożenia. Wykaz szkodliwych czynników biologicznych wraz z ich klasyfikacją na grupy zagrożenia (od 2 do 4) znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., nr 81, poz. 716).
Prace podczas wykonywania, których może wystąpić narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych to prace w:
- zakładach produkujących żywność,
- w rolnictwie,
- podczas których dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia
zwierzęcego,
- w jednostkach służby zdrowia,
- w laboratoriach diagnostycznych lub weterynaryjnych,
- w zakładach gospodarki odpadami,
- przy oczyszczaniu ścieków,
- Inne prace, podczas których potwierdzone są narażenia na działanie czynników biologicznych.
Informacje, które pracodawca ma obowiązek zgłosić właściwemu inspektorowi sanitarnemu.

- informacja o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego.
Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników. zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005, Nr 81, poz. 716, z późn. zm.) należy poinformować właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2-4 grupy zagrożenia w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych.

Formularz do pobrania  - pobierz

Informacje, które pracodawca rejestruje i przechowuje w zakładzie
- rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych, - rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika
biologicznego zakwalifikowanego do 3 lub 4 grupy zagrożenia zakwalifikowanych do 3
lub 4 grupy zagrożenia.

SUBSTANCJE CHEMICZNE I MIESZANIANY

REACH - Registration (rejestracja) Evaluation (ocena) Authorisation (procedura zezwoleń) of Chemicals (chemikaliów)
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
Wejście w życie i stosowanie:
1. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.
2. Przepisy tytułów II, III, V, VI, VII, XI oraz XII, a także art. 128 i 136 stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r.
3. Przepisy tytułu VIII stosuje się od dnia 1 czerwca 2009 r. (zakazy i ograniczenia).
4. Rozporządzenie w całości będzie obowiązywało od 2018 r.
Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich – bez potrzeby wdrażania prawem krajowym.
Cel i zakres stosowania rozporządzenia REACH:
1. Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie
alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.
2. Zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnątrz unijnym przy
jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.
3. Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące substancji i preparatów chemicznych
a także wyrobów zawierających substancje chemiczne. Przepisy te stosuje się do
produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania tych substancji w ich postaci własnej,
jako składniki preparatu lub w wyrobach oraz do wprowadzania do obrotu preparatów.
4. Do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że
substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w
sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko.

Gdzie uzyskać więcej informacji ?

Więcej informacji na temat rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz tekst rozporządzenia można uzyskać na stronie Biura Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych - http://www.chemikalia.gov.pl/ oraz na stronie Krajowego Centrum Informacyjnego REACH - http://reach.gov.pl/

Przepisy przejściowe:

Substancje, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG oraz wprowadzono już do obrotu przed 1 grudnia 2010r., do 1 grudnia 2012r. nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono już do obrotu przed 1 czerwca 2015r., do 1 czerwca 2017r. nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Wprowadzanie do obrotu – oznacza odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej. Import jest uznawany za wprowadzanie do obrotu.
Nowe zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania wchodzą w życie dla:
• substancji 01.12.2010 r.
• dla mieszanin 01.06.2015 r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki to powszechnie przyjętym i skutecznym dokument dostarczający informacji odbiorcom substancji i mieszanin gdy:
• substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie
z rozporządzeniem CLP,
• jest to substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub
bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z
kryteriami zawartymi w załączniku XIII do rozporządzenia REACH,
• substancja znajduje się z jakichkolwiek innych powodów na liście kandydackiej substancji
podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia
REACH. (Zob. art. 31 ust. 1 rozporządzenia REACH). W określonych warunkach dla
niektórych mieszanin, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji.

Po 1 czerwca 2015 r. karty charakterystyki i etykiety niebezpiecznych mieszanin muszą być sporządzane zgodnie z nowym ujednoliconym, zharmonizowanym systemem klasyfikacji, który różni się od poprzedniego systemu i przynosi znaczące zmiany wymagań dotyczących zarówno formy, jak i treści.

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_pl.pdf

KAMPANIE

„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” -  zobacz

Dopalacze - zobacz

Mapa strony

Mapa zagrożeń