Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn
koronawirus
 logoniepodlegla

Oddział Nadzoru:

 • STANOWISKO PRACY DS. ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zadania Oddziału Nadzoru ds.  Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

  1. uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. dokonywanie uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji mogących oddziaływać lub oddziałujących na środowisko;
  3. wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu dla budowli rolniczych;
  4. kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi;
  5. zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;
  6. uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz zmiany ich sposobu użytkowania pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych;
  7. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

  INFORMACJE:

  Uzgadnianie dokumentacji projektowej:

  Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2019 r., poz. 59) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących powstałych luz zmieniających sposób użytkowania obiektów budowlanych.


  Uzgodnienie obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej oraz instalacji sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie uzgadnia projekt budowlany po zapoznaniu się z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane i jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wymagania higieniczne i zdrowotne zawarte w tej decyzji są uwzględnione w projekcie budowlanym, będącym przedmiotem uzgodnienia.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, iż projekt powinien zawierać wniosek wraz z częścią opisową oraz rzutem( część graficzna).


  Wniosek skierowany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w sprawie zaopiniowania projektu powinien zawierać datę oraz dane Inwestora (adres korespondencyjny, tel. kontaktowy), podpis ( do pobrania w zakładce wnioski- Wniosek nr 5)
  Wniosek składa inwestor, a gdy w imieniu inwestora działa pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony jego odpis wraz z potwierdzeniem zapłaty opłaty skarbowej.


  Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) za przeprowadzone czynności analizy i kontrolidokumentacji niezbędne do wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ww. opinii będące czynnościami związanymi ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości w wysokości kosztów ich wykonania, które ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

  Część opisowa powinna zawierać: opis technologiczny pomieszczeń

  - nazwa i adres zakładu, lokalu — miejscowość, ulica, numer obiektu, kondygnacja (piętro, piwnica),
  - charakter budynku: mieszkalny, handlowy, zabytek, produkcyjny, oświaty, opieki zdrowotnej
  - nazwisko prowadzącego działalność,
  - adres do korespondencji,
  - telefon kontaktowy,
  - poziom posadzek w poszczególnych pomieszczeniach w stosunku do przyległego terenu,
  - opis prowadzonej działalności (produkcja, obrót, usługi),
  - zatrudnienie — liczba osób zatrudnionych, czas wykonywanej pracy,
  - wykaz pomieszczeń z opisem ich przeznaczenia i stanu technicznego —wysokość, powierzchnia, oświetlenie (naturalne i sztuczne), sposób wykończenia podłóg, ścian, sufitów, rodzaj wentylacji (mechaniczna, grawitacyjna),
  - wykaz urządzeń, mebli — w każdym z pomieszczeń,
  - opis instalacji wodnej i kanalizacyjnej

  Część graficzna powinna zawierać:
  - Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie z wymogami rysunku technicznego budowlanego lub technologicznego
  rzut poziomy kondygnacji z wrysowanymi pomieszczeniami, nazwa pomieszczenia (przeznaczenie),
  - wrysowane i opisane stanowiska pracy, meble oraz urządzenia,
  - wrysowane punkty wodne i kanalizacyjne — umywalki, zmywaki, zlewy, kratki ściekowe,
  - wrysowana wentylacja z zaznaczeniem - grawitacyjna, mechaniczna,
  - nazwa zakładu, adres, właściciel (inwestor).

  Dokumentacja powinna być opracowana w sposób czytelny i trwały.

  Opiniowaniem dokumentacji projektowej zajmuje się stanowisko pracy do spraw zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w porozumieniu z innymi komórkami PSSE w Krotoszynie.

  Zwracając się o odbiór obiektu należy złożyć :
  1. Wniosek
  2. Projekt zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę do spraw Sanitarnohigienicznych
  3. Pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz inny dokument wydany przez organ budowlany.

  W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika:
  1. pełnomocnictwo - zgodnie z artykułem 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz.2096 z późn. zm.),
  2. opłata skarbowa za pełnomocnictwo zgodnie z ustawą

   

  W trakcie kontroli należy posiadać następujące dokumenty:
  1. wynik badania wody
  2. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;
  3. pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej lub opinię kominiarską;
  4. protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;
  5. atesty, aprobaty techniczne na użyte w trakcie prac materiały

  Lista rzeczoznawców w woj. Wielkopolskim - pobierz

   

  Wnioski do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń -pobierz

  2. Wzór wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie oświetlenia - pobierz

  3. Wzór wniosku o  wydanie zgody na odstpstwo ( poniżej terenu) - pobierz

  4. Wzór wniosku o dokonanie odbioru - pobierz

  5. Wzór wniosku w celu wydania opinii dokumentacji projektowej- pobierz

  6 Wzór wniosku w celu wydania opinii dokumentacji technologicznej- pobierz

  Zwracając się o odbiór obiektu należy złożyć :

  1. Wniosek

  2. Projekt zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę do spraw Sanitarnohigienicznych

  3. Pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz inny dokument wydany przez organ budowlany.

 • SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Działalność sekcji polega na sprawowaniu nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, m. In.
  - podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  - domów pomocy społecznej
  - obiektów świadczących usługi hotelarskie i ośrodków turystyczno-wypoczynkowych,
  - zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu i solariów,
  - urządzeń wodnych wraz z poborem próbek wody do badań laboratoryjnych,
  - pływalni wraz z poborem próbek wody do badan laboratoryjnych,
  - obiektów i środków transportu publicznego (m.in. dworce i przystanki PKP, autobusy,
  I inne),
  - obiektów powodujących uciążliwości dla ludzi (w tym emitujących hałas)
  - innych obiektów: pralni, obiektów kulturalnych, obiektów sportowych, cmentarzy,
  zakładów pogrzebowych, stacji paliw itp.
  3. monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  4. Opracowywaniu informacji, komunikatów i ocen dotyczących:
  - jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  - jakości wody przeznaczonej do kąpieli w pływalniach
  5. Konsultacjach projektów technologicznych uzdatniania wody, urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do celów rekreacyjnych.
  6. Rozpatrywaniu interwencji i skargi dotyczących zagrożeń zdrowotnych w
  zakresie zagadnień higieny komunalnej.

   

  Wnioski do pobrania:

  1. Wniosek o ekshumacje zwłok / szczątek ludzkich - pobierz

 • STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Samodzielne stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sprawuje nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi zgodnie z obowiązująca procedurą kontrolną w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.


  Nadzoruje przestrzeganie wymagań w zakresie:
  - ergonomii stanowisk pracy uczniów i dzieci przedszkolnych (dostosowanie mebli do wzrostu dziecka);
  - higieny pracy umysłowej uczniów (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych).

  Podejmuje współpracę z organami założycielskimi nadzorowanych placówek w celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych.

  Wypoczynek

  Wypoczynek

  Wytyczne dla sal zabaw

  Wytyczne dla sal zabaw

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Higiena rąk

  Higiena rąk

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Problematyka wszawicy / świerzbu

  Problematyka wszawicy / świerzbu

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

 • SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania z zakresu urzędowej kontroli żywności działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r .o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

  Realizacja w/wymienionych zadań polega na pełnieniu bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, jakością materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz bezpieczeństwem kosmetyków poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne.

  Zadania realizowane są poprzez:

  - sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami produkcyjnymi oraz wprowadzającymi żywność do obrotu z wyłączeniem zakładów, w których odbywa się produkcja i przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego, gdzie zgodnie z obowiązującym prawem urzędową kontrolę żywności pełni Inspekcja Weterynaryjna- w powiecie krotoszyńskim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie,

  - sprawowanie nadzoru nad jakością produkowanych lub wprowadzanych do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków poprzez pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,

  - prowadzenie nadzoru nad jakością żywienia różnych grup żywności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, tj. zakładach opieki zdrowotnej, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, żłobkach, stołówkach pracowniczych, obozach
  kolonijnych itp.,

  - kontrole środków transportu środków spożywczych,

  - udzielanie porad grzybowych i dokonywanie oceny grzybów świeżych,

  - sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP),dobrej praktyki
  produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów
  kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością,

  - opracowywanie na podstawie materiałów z kontroli stosownych ocen, analiz i
  innych informacji dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności i żywienia, materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,

  - podejmowanie działań w ramach systemu RASFF to jest Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt, mającego na celu natychmiastowe wycofanie z obrotu lub produkcji
  żywności niespełniającej wymagań bezpieczeństwa, czyli stwarzającej zagrożenie
  dla zdrowia ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, fizyczne,
  chemiczne,

  - podejmowanie działań w ramach Wspólnotowego Systemu Wczesnego
  Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do
  kosmetyków,

  - prowadzenie postępowania administracyjnego na skutek stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości lub uchybień stanu sanitarno-higienicznego,

  - przyjmowanie i załatwianie interwencji i wniosków klientów,

  - prowadzenie granicznej kontroli sanitarnej importowanych środków spożywczych,
  substancji dodatkowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
  żywnością,

  - udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadku zatruć
  pokarmowych w tym zatruć grzybami,

  - prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzają do obrotu produkty
  pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz uaktualnianie na bieżąco danych zawartych w rejestrze, a także zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  - współpracę z innymi służbami w ramach wykonywanych zadań,

  - prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

   

  Wnioski do pobrania:

  1. Informacje do wniosków - pobierz

  2. Wzor wniosku o dokonanie zmian w rejestrze - pobierz

  3. Wzor wniosku o rejestracje zakładu - pobierz

  4. Wzor wniosku o wykreslenie zakladu z rejestru - pobierz

  5. Wzor wniosku o zatwierdzenie i rejestracje - pobierz

   

   

  Bezpieczeństwo żywności

  Bezpieczeństwo żywności

  Grzyby

  Grzyby

 • SEKCJA EPIDEMIOLOGII

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  1.Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych.

  2.Prowadzenie rejestru chorób zakaźnych i zakażeń oraz dodatnich wyników laboratoryjnych.

  3.Przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku zachorowań na choroby zakaźne.

  4.Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródeł zakażenia oraz przecięcie dróg szerzenia się zakażenia.

  5.Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych  w zakresie nadzoru epidemiologicznego: zagadnienia antyseptyki, dezynfekcji, sterylizacji             oraz zakażeń zakładowych.

  6.Ocena sytuacji epidemiologicznej i zagrożeń dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

  7.Tworzy procedury postępowania na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.

  8.Prowadzenie dystrybucji preparatów szczepionkowych przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych na potrzeby punktów szczepień.

  9.Ocena stanu sanitarnego punktów szczepień.

  10.Kontrola dokumentacji dotyczącej szczepień prowadzonej przez placówki ochrony zdrowia.

  11.Prowadzenie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi poprzez monitorowanie, prowadzenie rejestru i analizy zgłaszanych przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych.

  12.Opracowywanie analiz wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych.

  13.Sporządzanie rocznych zapotrzebowani na preparaty szczepionkowe do realizacji Programu Szczepień Ochronnych celem utrzymania optymalnego stanu uodpornienia.

   

  Choroby zakaźne

  Choroby zakaźne

  Grypa

  Grypa

 • STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY PRACY

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do zadań Oddziału Nadzoru stanowiska ds. Higieny Pracy należy:

  1. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,

  2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie;
  • występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  • występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  • usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,

  3. nadzór w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania;
  • substancji chemicznych i ich mieszanin,
  • prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  • produktów biobójczych,
  • substancji powierzchniowo czynnych i detergentów,
  • środków ochrony roślin,

  4. nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń
  dla substancji chemicznych (REACH)

  5. współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (GHS/CLP)

  6. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych,

  7. prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotuśrodka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym,

  8. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy.

   

  Ważne informacje

  Ważne informacje

Mapa strony

Mapa zagrożeń