Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn
koronawirus
 logoniepodlegla

Informacja o ochronie danych osobowych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie, przy ul. Floriańskiej 10, zwana dalej „PSSE”, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, a w szczególności:

 • imiona i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów, firma reprezentowanego podmiotu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego przez PSSE przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków PSSE przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • ochrony praw PSSE zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych PSSE płatności, uzasadnionego interesu PSSE w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług PSSE,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

PSSE może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi PSSE ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji praw i obowiązków PSSE przewidzianych przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PSSE w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności PSSE może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, biura rachunkowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PSSE umów do stosowania odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich wyłącznie w zakresie i czasie określonymi przez PSSE,
 2. organom nadzorującym, organom kontrolującym, organom władzy, organom podatkowym i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

PSSE zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez PSSE i podmioty związane umową na powierzenie przetwarzania danych, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i PSSE.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od PSSE potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. PSSE dostarczy Państwu na żądanie bezpłatnie informację o Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne informacje, o które zwrócą się Państwo, PSSE może pobrać opłatę rekompensującą koszty obsługi żądania.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, uwzględniając cele przetwarzania.
 3. usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - mają Państwo prawo żądania, zgodnie z przepisami prawa, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a PSSE ma obowiązek bezzwłocznie usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia danych osobowych – macie Państwo prawo otrzymać dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez PSSE w formacie standardowym oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu - po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych przez PSSE.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa strony

Mapa zagrożeń