Facebook

Twitter

YouTube

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn
koronawirus
 logoniepodlegla

Informacja o ochronie danych osobowych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie, przy ul. Floriańskiej 10, zwana dalej „PSSE”, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, a w szczególności:

 • imiona i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów, firma reprezentowanego podmiotu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego przez PSSE przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków PSSE przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • ochrony praw PSSE zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych PSSE płatności, uzasadnionego interesu PSSE w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług PSSE,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

PSSE może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi PSSE ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji praw i obowiązków PSSE przewidzianych przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PSSE w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności PSSE może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, biura rachunkowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PSSE umów do stosowania odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich wyłącznie w zakresie i czasie określonymi przez PSSE,
 2. organom nadzorującym, organom kontrolującym, organom władzy, organom podatkowym i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

PSSE zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez PSSE i podmioty związane umową na powierzenie przetwarzania danych, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i PSSE.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od PSSE potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. PSSE dostarczy Państwu na żądanie bezpłatnie informację o Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne informacje, o które zwrócą się Państwo, PSSE może pobrać opłatę rekompensującą koszty obsługi żądania.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, uwzględniając cele przetwarzania.
 3. usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - mają Państwo prawo żądania, zgodnie z przepisami prawa, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a PSSE ma obowiązek bezzwłocznie usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia danych osobowych – macie Państwo prawo otrzymać dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez PSSE w formacie standardowym oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu - po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych przez PSSE.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CHOROBA ZAWODOWA

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.
Podstawy prawne.
1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367);
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2013 r. poz. 1379);
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami);
4. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).

Formularze do pobrania

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - pobierz
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - pobierz

AZBEST - pobierz


CZYNNIKI BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU PRACY

Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe , które mogą być przyczyną zakażenia, alergii bądź zatrucia

Czynniki biologiczne zostały podzielone na cztery grupy ze względu na grupę zagrożenia. Wykaz szkodliwych czynników biologicznych wraz z ich klasyfikacją na grupy zagrożenia (od 2 do 4) znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., nr 81, poz. 716).
Prace podczas wykonywania, których może wystąpić narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych to prace w:
- zakładach produkujących żywność,
- w rolnictwie,
- podczas których dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia
zwierzęcego,
- w jednostkach służby zdrowia,
- w laboratoriach diagnostycznych lub weterynaryjnych,
- w zakładach gospodarki odpadami,
- przy oczyszczaniu ścieków,
- Inne prace, podczas których potwierdzone są narażenia na działanie czynników biologicznych.
Informacje, które pracodawca ma obowiązek zgłosić właściwemu inspektorowi sanitarnemu.

- informacja o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego.
Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników. zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005, Nr 81, poz. 716, z późn. zm.) należy poinformować właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2-4 grupy zagrożenia w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych.

Formularz do pobrania  - pobierz

Informacje, które pracodawca rejestruje i przechowuje w zakładzie
- rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych, - rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika
biologicznego zakwalifikowanego do 3 lub 4 grupy zagrożenia zakwalifikowanych do 3
lub 4 grupy zagrożenia.

SUBSTANCJE CHEMICZNE I MIESZANIANY

REACH - Registration (rejestracja) Evaluation (ocena) Authorisation (procedura zezwoleń) of Chemicals (chemikaliów)
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
Wejście w życie i stosowanie:
1. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.
2. Przepisy tytułów II, III, V, VI, VII, XI oraz XII, a także art. 128 i 136 stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r.
3. Przepisy tytułu VIII stosuje się od dnia 1 czerwca 2009 r. (zakazy i ograniczenia).
4. Rozporządzenie w całości będzie obowiązywało od 2018 r.
Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich – bez potrzeby wdrażania prawem krajowym.
Cel i zakres stosowania rozporządzenia REACH:
1. Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie
alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.
2. Zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnątrz unijnym przy
jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.
3. Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące substancji i preparatów chemicznych
a także wyrobów zawierających substancje chemiczne. Przepisy te stosuje się do
produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania tych substancji w ich postaci własnej,
jako składniki preparatu lub w wyrobach oraz do wprowadzania do obrotu preparatów.
4. Do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że
substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w
sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko.

Gdzie uzyskać więcej informacji ?

Więcej informacji na temat rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz tekst rozporządzenia można uzyskać na stronie Biura Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych - http://www.chemikalia.gov.pl/ oraz na stronie Krajowego Centrum Informacyjnego REACH - http://reach.gov.pl/

Przepisy przejściowe:

Substancje, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG oraz wprowadzono już do obrotu przed 1 grudnia 2010r., do 1 grudnia 2012r. nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono już do obrotu przed 1 czerwca 2015r., do 1 czerwca 2017r. nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Wprowadzanie do obrotu – oznacza odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej. Import jest uznawany za wprowadzanie do obrotu.
Nowe zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania wchodzą w życie dla:
• substancji 01.12.2010 r.
• dla mieszanin 01.06.2015 r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki to powszechnie przyjętym i skutecznym dokument dostarczający informacji odbiorcom substancji i mieszanin gdy:
• substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie
z rozporządzeniem CLP,
• jest to substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub
bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z
kryteriami zawartymi w załączniku XIII do rozporządzenia REACH,
• substancja znajduje się z jakichkolwiek innych powodów na liście kandydackiej substancji
podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia
REACH. (Zob. art. 31 ust. 1 rozporządzenia REACH). W określonych warunkach dla
niektórych mieszanin, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji.

Po 1 czerwca 2015 r. karty charakterystyki i etykiety niebezpiecznych mieszanin muszą być sporządzane zgodnie z nowym ujednoliconym, zharmonizowanym systemem klasyfikacji, który różni się od poprzedniego systemu i przynosi znaczące zmiany wymagań dotyczących zarówno formy, jak i treści.

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_pl.pdf

KAMPANIE

„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” -  zobacz

Dopalacze - zobacz

Warunki obrotów grzybami

 

Warunki, jakie należy spełnić przy obrocie grzybami zawarte są w:
- Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 774)
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r., nr 115, poz. 672)

W/w rozporządzenie z dnia 17 maja 2011r. informuje, iż:

§ 4.1

Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:
- wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach; pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

3. Zakłady żywienia zbiorowego mogą używać do przygotowywania potraw grzybów, o których mowa w ust. 1, jeżeli grzyby te posiadają odpowiedni atest.

 

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu i produkcji

 

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby zawarty jest w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. Nr 115, poz. 672).

1. boczniak ostrygowaty - Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.;
2. borowik szlachetny (prawdziwek wszystkie odmiany) - Boletus edulis Bull.;
3. czubajka kania - Macrolepiota procera (Scop.) Singer;
4. gąska zielonka (zielona) - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.;
5. kolczak obłączasty - Hydnum repandum L.;
6. koźlarz babka (wszystkie odmiany) - Leccinum scabrum (Bull.) Gray;
7. koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) - Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel;
8. koźlarz grabowy - Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara;
9. lejkowiec dęty - Craterellus cornucopioides (L.) Pers.;
10. lejkówka wonna - Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.;
11. łuskwiak nameko - Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito et S. Imai;
12. łuszczak zmienny - Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A. H. Sm., pochodzący wyłącznie z uprawy;
13. maślak pstry - Suillus variegatus (Sw.) Kuntze;
14 maślak sitarz - Suillus bovinus (Pers.) Roussel;
15. maślak ziarnisty - Suillus granulatus (L.) Roussel;
16. maślak zwyczajny - Suillus luteus (L.) Roussel;
17. maślak żółty - Suillus grevillei (Klotzsch) Singer;
18. mleczaj późnojesienny (jodłowy) - Lactarius salmonicolor R. Heim et Leclair;
19. mleczaj rydz - Lactarius deliciosus (L.) Gray;
20. mleczaj smaczny - Lactarius volemus (Fr.) Fr.;
21. mleczaj świerkowy - Lactarius deterrimus Gröger;
22. opieńka miodowa - Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.;
23. piaskowiec kasztanowaty - Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.;
24. piaskowiec modrzak - Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.;
25. pieczarka dwuzarodnikowa (ogrodowa) - Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
26. pieczarka lśniąca - Agaricus silvaticus Schaeff., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
27. pieczarka ogrodowa - Agaricus hortensis Pers., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
28. pieczarka polna - Agaricus campestris L., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
29. pieczarka miejska (szlachetna) - Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
30. pieczarka zaroślowa - Agaricus silvicola (Vittad.) Peck, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
31. pieprznik jadalny (kurka) - Cantharellus cibarius Fr.;
32. płachetka kołpakowata - Rozites caperatus (Pers.) P. Karst.;
33. pochwiak wielkopochwowy (pochwiasty) - Volvariella volvacea (Bull.) Singer;
34. podgrzybek brunatny - Xerocomus badius (Fr.) Kühner;
35. podgrzybek zajączek - Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.;
36. podgrzybek złotawy - Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.;
37. trufla czarnozarodnikowa - Tuber melanosporum Vittad.;
38. trufla letnia - Tuber aestivum (Wulfen) Spreng.;
39. trufla zimowa - Tuber brumale Vittad.;
40. trzęsak morszczynowaty - Tremella fuciformis Berk.;
41. twardziak (Shii-take) - Lentinus edodes (Berk.) Singer;
42. twardzioszek przydrożny - Marasmius oreades (Bolton) Fr.;
43. ucho bzowe - Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk.;
44. uszak gęstowłosy (grzyby mun) - Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.

 

Grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem:

- uzyskania atestu klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy,

- umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz adresu sprzedawcy. Wydając atest na grzyby dokonuje się m. in. oceny zgodności gatunkowej grzybów oraz cech organoleptycznych. Atest obejmuje badaną partię , której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godz. w temp. do 10oC.   

 

Sprzedający grzyby na Targowisku w Krotoszynie mogą uzyskać atest w miejscu sprzedaży.

 

 

Opracował: Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku  WSSE Poznań

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Czym jest bezpieczeństwo żywności (zobacz)
Główne choroby przenoszone drogą pokarmową (zobacz)
Najczęściej spotykane w żywności czynniki chorobotwórcze (zobacz)
Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella (zobacz)
Szkodniki żywności (zobacz)
Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na zdrowie (zobacz)
Bezpieczne przechowywanie artykułów spożywczych (zobacz)
Higiena podczas przygotowywania posiłków (zobacz)
Zapobieganie zatruciom pokarmowym (zobacz)
Środki ostrożności podczas dokonywania zakupów środków spożywczych (zobacz)

zatrucia pokarmowe wsse poznan sm

Mapa strony

Mapa zagrożeń